Tomas Lyyski

Ekonomie Mag­is­ter med inrik­t­ning på mark­nads­föring, auk­toris­er­ad fastighetsmäk­lare AFM och offentligt köpvit­tne. Tomas använ­der hela sin försäljn­ingsarse­nal och kun­skap om att hjäl­pa män­niskor på bäs­ta sätt i deras kanske störs­ta affär i livet. Ta även hjälp av Tomas om du behöver förhand­la som ett proffs och stän­ga en affär.

Scroll to Top