Inger Lyyski

Jurist (Jur.Mag) och Ekonomie Mag­is­ter, auk­toris­er­ad fastighetsmäk­lare AFM och offentligt köpvit­tne. Inger har god erfaren­het av bland annat kon­sumentvä­gled­ning, beskat­tnings- och ekonomiska frågor.

Inger värnar om trygg och kval­i­ta­tiv kom­pe­tens där var­je kund­kon­takt ska kän­nas trygg och naturlig.

Scroll to Top