Hitta färdiga köpare med vår hjälp!

Här finns FÄRDIGA och KÖPKLARA köpkunder som är REDO för affär! Om du som säljare vill erbjuda våra köpare något kontakta oss i säljarformuläret här på sidan! 

Hur fungerar detta?

Är du köpare och vill att din sökn­ing ska synas här? Följ Köpark­nap­pen nedan och säg vad du vill ha. Vi gör sedan ett köpup­p­dragsav­tal med dig och sök­er ditt drö­mob­jekt. Din sökn­ing visas nedan så att säl­jare kan kon­tak­ta oss om de har ett objekt. Det går ock­så bra att anli­ta oss för köp av andra fastigheter än bostäder. Du som köpare erläg­ger endast arvode vid en konkret affär och du kan fritt fort­sät­ta din sökn­ing av objekt på egen hand par­al­lellt med vårt uppdrag.

Du som säl­jare kan se om något av det våra köp­kun­der sök­er nedan pas­sar in på beskrivnin­gen av ditt objekt! Kon­tak­ta oss om du har ett intres­sant objekt för off mar­ket! Inga annonser eller öpp­na vis­ningar, endast kval­i­fi­cer­ade köpare redo att göra affär om du har objek­tet för dem!

VAD VÅRA KÖPARE VILL HA JUST NU…

Nedan finns utbudet för vad våra köpare sök­er för tillfäl­let. Om du som säl­jare tror att ditt objekt kan matcha, hör av dig till oss. 

Filtrera:
Pontus Eriksson

Kon­tak­ta vår mäklare:

Pon­tus Eriksson
E‑post: pontus@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 005
Mobil: +3584573448333

Fastighet

Upp­drags­gi­varen sök­er befintligt bostad­shus, fritids­boende eller tomt med en max­i­mal are­al om 1 ha. Om bostad­shus, spelar skick­et min­dre roll där läge är det mest intres­san­ta för upp­drags­gi­varen, dock ej i plan­er­at bostad­som­råde. Bostad­shuset få har en total vån­ingsy­ta på 250 kvm. Geografiskt sök­er upp­dragsta­garen främst objekt i Östra Saltvik.

Pontus Eriksson

Kon­tak­ta vår mäklare:

Pon­tus Eriksson
E‑post: pontus@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 005
Mobil: +3584573448333
Pontus Eriksson

Kon­tak­ta vår mäklare:

Pon­tus Eriksson
E‑post: pontus@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 005
Mobil: +3584573448333

Aktielägenhet, Parhuslägenhet

Aktielä­gen­het, parhus­lä­gen­het eller rad­hus­lä­gen­het i mark­plan eller uppfört på ett eller två plan. Upp­drags­gi­varen sök­er objekt med ett byg­går från 1970 där 3 små sovrum och vardagsrum-kök eller sep­a­rat kök är ett önskemål. Objek­tet kan vara i behov av ren­over­ing eller i bra skick och utan större ren­over­ings­be­hov. Geografiskt kan objek­tet lig­ga inom Mariehamns skoldistrikt.

Pontus Eriksson

Kon­tak­ta vår mäklare:

Pon­tus Eriksson
E‑post: pontus@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 005
Mobil: +3584573448333
Tomas Lyyski

Kon­tak­ta vår mäklare:

Tomas Lyys­ki
E‑post: tomas@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 002
Mobil: +358400484935

Strandfastighet

Strand­fastighet med egen strand med eller utan befintli­ga byg­gnad­er. Det ska finnas färdig bil­väg fram till fastigheten samt möjli­ga el- och vat­te­nanslut­ningar inom rim­ligt avstånd. Egen stran­dlin­je där det är möjligt att byg­ga en bryg­ga samt angöra med lite större båt. Tomten ska helst vara bergs­bun­den i syd- eller väster­läge. Geografisk pro­fil: Fas­ta Åland samt Vårdö och Föglö.

Tomas Lyyski

Kon­tak­ta vår mäklare:

Tomas Lyys­ki
E‑post: tomas@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 002
Mobil: +358400484935
Pontus Eriksson

Kon­tak­ta vår mäklare:

Pon­tus Eriksson
E‑post: pontus@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 005
Mobil: +3584573448333

Strandfastighet

Strand­fastighet med befintlig bostad­shus på fas­ta Åland, eller fritids­fastighet med stu­ga på fas­ta Åland och Föglö. Upp­drags­gi­varen sök­er efter sjönära bostad­shus med en bostadsy­ta på 200 kvm, gär­na med egen strand eller att det finns möj­lighet till båt­plats i närheten. Byg­gnaden för gär­na vara utan ren­over­ings­be­hov. Om fritids­fastighet med stu­ga kan upp­drags­gi­varen tän­ka sig objekt även i Föglö kommun.

Pontus Eriksson

Kon­tak­ta vår mäklare:

Pon­tus Eriksson
E‑post: pontus@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 005
Mobil: +3584573448333
Thomas Nordström

Kon­tak­ta vår mäklare:

Thomas Nord­ström
E‑post: thomas.n@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 006
Mobil: +3584573453651

Fritidsboende/Tomt

En strand­fastighet med befintlig fritidsstuga/bostadshus i okej skick (ren­over­ing­sob­jekt möjligt), kan även vara obe­byg­gd strand­fastighet. Fastigheten bör vara ansluten till fast el-anslut­n­ing, fiber samt vat­ten och avlopp. Om fastigheten är obe­byg­gd alt. befintlig med fritidsstu­ga skall det på sikt finnas förut­sät­tningar för året runt boende. Geografiskt sätt så bör fastigheten helst vara belä­gen inom en radie på fem km från Mariehamn.

Thomas Nordström

Kon­tak­ta vår mäklare:

Thomas Nord­ström
E‑post: thomas.n@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 006
Mobil: +3584573453651
Tomas Lyyski

Kon­tak­ta vår mäklare:

Tomas Lyys­ki
E‑post: tomas@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 002
Mobil: +358400484935

Bostadshus

Fastighet med befintligt bostad­shus och garage. Bostad­shuset om min 100 kvm få gär­na vara nära vat­ten där båt­plats är ett extra plus. Upp­drags­gi­varen är ej intresser­ade av hus min­dre än 4 RÖK. Gär­na infly­t­tningsklart men min­dre ytren­overingar kan få finnas och gär­na med uppvärmn­ing via värmepump.  Fastigheten bör vara belä­gen i Mariehamn, Joma­la, Lem­land eller Fin­ströms kom­mun men ej nära tungt trafik­er­ad väg. Bostads­byg­gnaden ska vara uppfört minst år 2005 men även nypro­duk­tion är av intresse.

Tomas Lyyski

Kon­tak­ta vår mäklare:

Tomas Lyys­ki
E‑post: tomas@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 002
Mobil: +358400484935
Scroll to Top