Hitta färdiga köpare med vår hjälp!

Här finns FÄRDIGA och KÖPKLARA köpkunder som är REDO för affär! Om du som säljare vill erbjuda våra köpare något kontakta oss i säljarformuläret här på sidan! 

Hur fungerar detta?

Är du köpare och vill att din sökn­ing ska synas här? Följ Köpark­nap­pen nedan och säg vad du vill ha. Vi gör sedan ett köpup­p­dragsav­tal med dig och sök­er ditt drö­mob­jekt. Din sökn­ing visas nedan så att säl­jare kan kon­tak­ta oss om de har ett objekt. Det går ock­så bra att anli­ta oss för köp av andra fastigheter än bostäder. Du som köpare erläg­ger endast arvode vid en konkret affär och du kan fritt fort­sät­ta din sökn­ing av objekt på egen hand par­al­lellt med vårt uppdrag.

Du som säl­jare kan se om något av det våra köp­kun­der sök­er nedan pas­sar in på beskrivnin­gen av ditt objekt! Kon­tak­ta oss om du har ett intres­sant objekt för off mar­ket! Inga annonser eller öpp­na vis­ningar, endast kval­i­fi­cer­ade köpare redo att göra affär om du har objek­tet för dem!

VAD VÅRA KÖPARE VILL HA JUST NU…

Nedan finns utbudet för vad våra köpare sök­er för tillfäl­let. Om du som säl­jare tror att ditt objekt kan matcha, hör av dig till oss. 

Filtrera:
Tomas Lyyski

Kon­tak­ta vår mäklare:

Tomas Lyys­ki
E‑post: tomas@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 002
Mobil: +358400484935

Fritidsfastighet/Tomt

Fritids­fastighet på i förs­ta hand Åland eller Vårdö/Föglö. Bostadsy­ta om 50–120 kvm. Tomtare­al från 2000 kvm upp till några hek­tar. Egen strand, helst väster­läge och utan byg­gnad­er men allt är av intresse (även bebyg­g­da fastigheter.)

Tomas Lyyski

Kon­tak­ta vår mäklare:

Tomas Lyys­ki
E‑post: tomas@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 002
Mobil: +358400484935
Tomas Lyyski

Kon­tak­ta vår mäklare:

Tomas Lyys­ki
E‑post: tomas@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 002
Mobil: +358400484935

Bostadshus/Aktielägenhet

Bostad­shus eller aktielä­gen­het i Mariehamn. Byg­gnad­sår ca 1900–2020 och bostadsy­ta ca 95–200kvm. Tomtare­al enligt 600‑3000 kvm. Rik­t­gi­vande är att objek­tet gär­na får ha ren­over­ings­be­hov men allt är av intresse. Egen uteplats / balkong, till­träde snarast.

Tomas Lyyski

Kon­tak­ta vår mäklare:

Tomas Lyys­ki
E‑post: tomas@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 002
Mobil: +358400484935
Pontus Eriksson

Kon­tak­ta vår mäklare:

Pon­tus Eriksson
E‑post: pontus@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 005
Mobil: +3584573448333

Tomt

Strand­tomt om minst 0,5 ha (gär­na +- 1 ha) där alla väder­streck utom norr beak­tas på fas­ta Åland. Tomt i lugnare område och gär­na något pri­vat läge eller insynssky­d­dat, vack­er utsikt, trivsam strand med möj­lighet till båt. Även bebyg­g­da fastigheter kan vara av intresse beroende på pris.

Pontus Eriksson

Kon­tak­ta vår mäklare:

Pon­tus Eriksson
E‑post: pontus@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 005
Mobil: +3584573448333
Pontus Eriksson

Kon­tak­ta vår mäklare:

Pon­tus Eriksson
E‑post: pontus@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 005
Mobil: +3584573448333

Bostadshus/Tomt

Fastighet om minst 3000 kvm med befintligt bostad­shus i Lem­land, främst Hellestorp. Bostad­shuset bör inrym­ma grovkök (alter­na­tivt möj­lighet att byg­ga om till ett grovkök) samt öppen spis. Visst ren­over­ings­be­hov kan förekom­ma. Övri­ga byg­gnad­er i form av car­port eller garage. Upp­drags­gi­varen sök­er alter­na­tivt efter tomt om minst 3000 kvm där bostad­shus kan uppföras. Fastigheten bör inte vara bergs­bun­den och inte vara plac­er­ad i bostad­som­råde eller tätbebyggelse. 

Pontus Eriksson

Kon­tak­ta vår mäklare:

Pon­tus Eriksson
E‑post: pontus@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 005
Mobil: +3584573448333
Tomas Lyyski

Kon­tak­ta vår mäklare:

Tomas Lyys­ki
E‑post: tomas@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 002
Mobil: +358400484935

Bostadshus

Bostads­fastighet om minst 1 500 kvm inom en 20 km radie från Mariehamn. Kom­munen är min­dre vikt men fastigheten bör ha ett insyn­sky­d­dat läge mot eventuel­la grannar. Bostad­shus för fast boende om ca. 50–80 kvm vån­ingsy­ta, med till­hörande eller fristående för­råd, garage/carport på fastigheten. Om det på fastigheten finns uppför­da byg­gnad­er såsom en lada eller en extra bostad i någon form så är det ett plus. Fast tele­fo­nanslut­ning och Ålcom fiber är ett plus, alter­na­tivt om möjli­ga anslut­ningar finns vid rågräns. Min­dre ren­overingar är inget hinder.

Tomas Lyyski

Kon­tak­ta vår mäklare:

Tomas Lyys­ki
E‑post: tomas@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 002
Mobil: +358400484935
Pontus Eriksson

Kon­tak­ta vår mäklare:

Pon­tus Eriksson
E‑post: pontus@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 005
Mobil: +3584573448333

Fritidsfastighet

Strand­fastighet om min­i­mum 400 kvm med egen stran­dlin­je, pri­vat och insynssky­d­dat läge. Strand­fastigheten kan vara bebyg­gd med befintligt fritid­shus eller obe­byg­gd. Om fritid­shus finns uppfört bör det vara minst 50 kvm i mod­ernt och gott skick men visst ren­over­ings­be­hov kan finnas. Fördel om fritids­bostaden är vin­ter­bonad och har färdi­ga anslut­ningar till el och vat­ten, dock inget krav. Geografiskt sök­er upp­dragsta­garen främst objekt i Lem­land (Hellestorp) men allt inom ca. 30 minut­ers radie från Mariehamn beaktas.

Pontus Eriksson

Kon­tak­ta vår mäklare:

Pon­tus Eriksson
E‑post: pontus@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 005
Mobil: +3584573448333
Scroll to Top