Hitta färdiga köpare med vår hjälp!

Här finns FÄRDIGA och KÖPKLARA köpkunder som är REDO för affär! Om du som säljare vill erbjuda våra köpare något kontakta oss i säljarformuläret här på sidan! 

Hur fungerar detta?

Är du köpare och vill att din sökn­ing ska synas här? Följ Köpark­nap­pen nedan och säg vad du vill ha. Vi gör sedan ett köpup­p­dragsav­tal med dig och sök­er ditt drö­mob­jekt. Din sökn­ing visas nedan så att säl­jare kan kon­tak­ta oss om de har ett objekt. Det går ock­så bra att anli­ta oss för köp av andra fastigheter än bostäder. Du som köpare erläg­ger endast arvode vid en konkret affär och du kan fritt fort­sät­ta din sökn­ing av objekt på egen hand par­al­lellt med vårt uppdrag.

Du som säl­jare kan se om något av det våra köp­kun­der sök­er nedan pas­sar in på beskrivnin­gen av ditt objekt! Kon­tak­ta oss om du har ett intres­sant objekt för off mar­ket! Inga annonser eller öpp­na vis­ningar, endast kval­i­fi­cer­ade köpare redo att göra affär om du har objek­tet för dem!

VAD VÅRA KÖPARE VILL HA JUST NU…

Nedan finns utbudet för vad våra köpare sök­er för tillfäl­let. Om du som säl­jare tror att ditt objekt kan matcha, hör av dig till oss. 

Filtrera:
Tomas Lyyski

Kon­tak­ta vår mäklare:

Tomas Lyys­ki
E‑post: tomas@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 002
Mobil: +358400484935

Aktielägenhet,Fritidsboende.

Aktielä­gen­het en etta eller 2 ROK, gär­na i äldre lägen­het­shus med byg­går före 1955. Geografiskt kan objek­tet lig­ga i Mariehamn. Tor­pet ska vara byg­gt före år 1930. Skick spelar min­dre roll. Objek­tet är det vik­ti­gaste gär­na med orig­i­nalde­tal­jer kvar. Geografiskt kan objek­tet lig­ga i södra Åland.

Tomas Lyyski

Kon­tak­ta vår mäklare:

Tomas Lyys­ki
E‑post: tomas@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 002
Mobil: +358400484935
Pontus Eriksson

Kon­tak­ta vår mäklare:

Pon­tus Eriksson
E‑post: pontus@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 005
Mobil: +3584573448333

Bostadshus

En fastighet med befintligt bostad­shus, gär­na fr. sekel­skiftet eller andra äldre tegel­hus eller motsvarande och där ett eventuellt ren­over­ings­be­hov inte utgör något hin­der. Fastigheten bör vara ansluten till fast el-anslut­n­ing, kom­munalt vat­ten och avlopp. Bostad­shuset bör omfat­ta minst 120 kvm. Geografiskt sätt så ska bostad­shuset vara beläget i cen­trala Mariehamn.

Pontus Eriksson

Kon­tak­ta vår mäklare:

Pon­tus Eriksson
E‑post: pontus@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 005
Mobil: +3584573448333
Tomas Lyyski

Kon­tak­ta vår mäklare:

Tomas Lyys­ki
E‑post: tomas@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 002
Mobil: +358400484935

Strandfastighet

Strand­fastighet med egen stran­dlin­je i väster-/söder­läge och pri­vat samt insynssky­d­dat läge om möjligt. Geografiskt sök­er upp­dragsta­garen fastigheter på fast Åland samt Föglö (max ca. 45 minut­er från Mariehamn på fas­ta Åland). Fastigheten kan vara bebyg­gd med befintligt fritid­shus eller vara obe­byg­gd. Om det på fastigheten sedan tidi­gare finns uppfört fritid­shus så är ren­over­ing­sob­jekt Ok förut­satt att grund­kon­struk­tion­er­na är i skick. Fördel om bil­väg finns fram till fastigheten samt att vat­ten-och elanslut­nin­gen finns, om inte så bör möj­lighet till anslut­nin­gen finnas i närheten. Till­träde önskas inom 2021.

Tomas Lyyski

Kon­tak­ta vår mäklare:

Tomas Lyys­ki
E‑post: tomas@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 002
Mobil: +358400484935
Pontus Eriksson

Kon­tak­ta vår mäklare:

Pon­tus Eriksson
E‑post: pontus@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 005
Mobil: +3584573448333

Strandfastighet

Strand­fastighet med eller utan befintlig fritids­byg­gnad. Upp­dragsta­garen sök­er främst fastigheter på fas­ta Åland samt Vårdö och Föglö. Anslut­ning till el och vat­ten behöver ej finnas anslutet men möj­ligheten att anslu­ta i närheten bör finnas.

Pontus Eriksson

Kon­tak­ta vår mäklare:

Pon­tus Eriksson
E‑post: pontus@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 005
Mobil: +3584573448333
Tomas Lyyski

Kon­tak­ta vår mäklare:

Tomas Lyys­ki
E‑post: tomas@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 002
Mobil: +358400484935

Strandfastighet

Strand­fastighet om 1000 kvm — 4000 kvm med egen stran­dlin­je, helst i väster­läge men även söder­läge är intres­sant. Strand­fastigheten är helst bebyg­gd med befintligt fritid­shus eller obe­byg­gd om tomten har en fin plac­er­ing. Om fritid­shus finns uppfört bör det vara minst 40 kvm och i gott skick. El och vat­ten samt väg till fastigheten önskas.

Tomas Lyyski

Kon­tak­ta vår mäklare:

Tomas Lyys­ki
E‑post: tomas@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 002
Mobil: +358400484935
Pontus Eriksson

Kon­tak­ta vår mäklare:

Pon­tus Eriksson
E‑post: pontus@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 005
Mobil: +3584573448333

Aktielägenhet

Aktielä­gen­het om +/- 90 kvm, 3–4 R+K samt egen uteplats/balkong och gär­na i äldre hus. Upp­dragsta­garen sök­er aktielä­gen­het där uteplats/balkong är ett krav och gär­na med rym­ligt kök. Objek­tets ren­over­ings­be­hov är inte avgörande så länge det spe­glas i pris­bilden. Geografiskt kan objek­tet lig­ga cen­tralt i Mariehamn, gär­na abso­lu­ta centrum.

Pontus Eriksson

Kon­tak­ta vår mäklare:

Pon­tus Eriksson
E‑post: pontus@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 005
Mobil: +3584573448333
Scroll to Top